Witwaspreventie Wet (WWPW)

‘Sedert de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vallen ook onze advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving. Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel ook aan de advocaten verbonden aan Dilaw Greenfield een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes voor de betreffende advocaat.

1.Preventie

Vooreerst zijn onze advocaten ertoe gehouden onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben de advocaten van Dilaw Greenfield niet alleen met betrekking tot onze cliënten – natuurlijke en rechtspersonen – zelf, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

Om te voldoen aan de WWPW wetgeving zullen onze advocaten uw medewerking vragen en zullen vennootschappen verplicht worden om de uiteindelijke begunstigde mee te delen.  Indien de cliënt geen medewerking verleent bij het overmaken van deze gegevens en dit uiterlijk binnen de week na het aangaan van de zakenrelatie (tenzij wegens urgentie kortere termijnen noodzakelijk zijn),  behouden de advocaten van Dilaw Greenfield zich het recht voor de samenwerking met de cliënt te beëindigen.  Zelfs indien één van onze advocaten reeds voorlopig is opgetreden, zal hij/zij zijn tussenkomst onmiddellijk kunnen beëindigen.

2.Meldingsplicht stafhouder

Wanneer onze advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan de stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij/zij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

3.Contanten

Tevens deelt Dilaw Greenfield u mee dat het, ingevolge de geldende reglementering terzake,  verboden is  om betalingen in contanten te ontvangen voor meer dan 3.000 EUR.

4.Bewaring van de gegevens

Het kantoor Dilaw Greenfield en haar advocaten heeft de wettelijke verplichting uw dossier bij te houden gedurende 5 jaar.  Deze bewaartermijn zal verlengd worden naar 10 jaar vanaf 2020.   Nà het verstrijken van deze termijnen zullen uw persoonsgegevens gewist en vernietigd worden.’