Privacy statement

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door cvba DILAW Advocaten met handelsbenaming Dilaw Greenfield, Cuylitsstraat 48, 2018 Antwerpen, info@dilaw.be, telefoonnummer +32 3 238 87 88.

Op de website van DILAW GREENFIELD Advocaten, wordt de meeste informatie ter beschikking gesteld zonder dat er persoonsgegevens nodig zijn. Toch zal voor enkele zaken uw persoonsgegevens verzameld worden, waarna deze enkel gebruikt zullen worden voor de communicatie met de cliënt en het klantenbeheer. U hebt ten alle tijden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of volledig te laten ophouden. Indien u wenst beroep te doen op dit recht, dient u zich te richten tot info@dilaw.be.

De gegevens die via onze website verzameld kunnen worden, zijn uw naam en uw e-mailadres. Bijkomend kan u ons informeren in functie van welk bedrijf u ons contacteerd. Na het invullen van het contactformulier, zullen wij u vragen toestemming te geven dat wij uw gegevens mogen verwerken in het kader van de reeds vermelde doeleinden. Later kan nog bijkomende informatie gevraagd worden in verband met de eventuele procedure waarbij wij u juridische advies verstrekken, dan wel bijstaan bij een gerechtelijke procedure. Wij zullen deze bijkomende informatie dan rechtmatig verwerken op grond van het behartigen van uw belangen, alsook het uitvoeren van de overeenkomst die dan tussen ons afgesloten zal zijn.

De verzamelde gegevens zullen alleen door onze eigen medewerkers verwerkt worden.

De gegevens die door u werden ingegeven in de website, zullen door ons bewaard worden voor de duur van de gehele procedure en de vijfjare termijn gedurende welke wij onze dossiers bewaren na afloop van de procedure.

Wij beveiligen uw persoonsgegevens door gebruik te maken van een firewall. Daarnaast zijn inloggegevens en een wachtwoord vereist om toegang te krijgen tot deze informatie. Uitsluitend onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

De informatie waarover wij beschikken zal slechts doorgestuurd worden naar derden wanneer zij dit schriftelijk aanvragen en wanneer dit toegelaten is door de wet. Indien deze voorwaarden voldaan zijn, zullen wij de gegevens pas doorsturen in volgende gevallen:

  • wanneer u hiervoor schriftelijke toestemming gegeven hebt;
  • wanneer dit vereist is door een wettelijk geschrift;
  • indien dit voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen u en DILAW GREENFIELD Advocaten;
  • indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een gerechtelijke procedure.

Wanneer wij over persoonsgegevens van u beschikken en deze gebruiken voor verwerking, dan hebt u de volgende rechten:

  • U hebt het recht om informatie te vragen over de aard en de doelstelling van de verwerking, alsook de categorieën van persoonsgegevens waarover wij beschikken.
  • U hebt het recht om inzage te vragen in bepaalde informatie, namelijk de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers, de categorieën van ontvangers en de informatie waarover wij beschikken die niet rechtstreeks bij u verzameld werd.
  • U hebt het recht om een verbetering of het vervolledigen te vragen van onjuiste gegevens, alsook het recht om uw gegevens te laten wissen. 
  • U hebt het recht om de verwerking te beperken en bezwaar aan te tekenen tegen de (voorgenomen) verwerking.
  • U hebt het recht om uw de gegevens waarover wij beschikken op te vragen en te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Na ontvangst heeft u het recht deze gegevens over te dragen aan derden.

Indien u beroep wenst te doen op één of meerder van bovenstaande rechten, dient u zich te wenden tot onze contactpersoon inzake de verwerking van persoonsgegevens, te bereiken via info@dilaw.be of per telefoon op het nummer +32 3 238 87 88.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Belgische Privacycommissie. U behoudt het recht ten alle tijden klacht in te dienen bij deze autoriteit.

Indien u nog verdere vragen heeft over onze privacy statement of indien u wenst de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegeven te bereiken, kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:

cvba DILAW Advocaten met handelsbenaming Dilaw Greenfield.
Cuylitsstraat 48

2018 Antwerpen

info@dilaw.be

Telefoonnummer: +32 3 238 87 88
Ondernemingsnummer: 0544.967.774.

DILAW GREENFIELD Advocaten behoudt zich het recht voor dit pricvacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid van DILAW GREENFIELD Advocaten.

Deze privacy statement werd voor het laatst gewijzigd op donderdag 29 maart 2018.