Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

Al onze facturen zijn contant betaalbaar in Antwerpen behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 2

Voor iedere vertraging in betaling is de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per maand en dit te rekenen van de dag na de vervaldag.

ARTIKEL 3

Elke aanmaning die door ons wordt verstuurd brengt van rechtswege een extra kost van 25 € met zich mee.

ARTIKEL 4

In geval van gerechtelijke invordering worden een conventionele schadevergoeding van 10 % op het openstaande bedrag, alsmede de gerechtskosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 5

De aansprakelijkheid van DILAW GREENFIELD is beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid dekking verleent.

ARTIKEL 6

Uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing.