Wet Verplichte Verzekering is een feit!

Op 09/06/2017 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 mei 2017 gepubliceerd “betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat”.

Tot voor de kort was uitsluitend de architect verplicht zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

De laatste jaren zorgde de verzekeringsplicht in hoofde van architecten voor aanzienlijke discussie nu deze laatsten van mening waren dat er sprake zou zijn van een ongerechtvaardigd onderscheid tussen de architecten en de andere bouwpartners voor wie deze verzekeringsplicht niet geldt.

Dit resulteerde uiteindelijk in de Wet Verplichte Verzekering. De wet heeft een dubbele doelstelling:

  • enerzijds maakt zij een einde aan de discriminatie tussen architecten en andere dienstverleners in de bouwsector.
  • anderzijds streeft de wet ernaar de bouwmarkt beter te reguleren en een betere bescherming te bieden aan de bouwheer.

De partijen die thans verplicht zijn een verzekering af te sluiten zijn de aannemer, de architect en andere dienstverleners in de bouwsector.

Met “andere dienstverleners” wordt bedoeld “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan bouwpromotoren, die voor rekening van een derde en mits rechtstreekse of onrechtstreekse  vergoeding zich ertoe verbindt, in volledige onafhankelijkheid maar zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, immateriële prestaties te verrichten die betrekking hebben op een bepaald onroerend werk op woningen die in België gelegen zijn.

Met denkt onder meer aan studiebureau’s.

De wet Verplichte Verzekering is in werking getreden op 01/07/2018.

De invoering van de verzekeringsplicht in hoofde van aannemers en andere actoren in de bouwsector is een stap in de goede richting. Toch wordt er nu reeds duchtig geschreven over lacunes en leemtes in de nieuwe wet.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.